Archivio mensile:marzo 2013

1972, Parte IV (AS Anno)

AS 72 AA 131

Autosprint Anno (25 pagg.) (4.a parte)

  • Montagna: Campionati Europeo e Italiano
  • Formula Italia, Formula Ford e Formula 850
  • Formula 1 : Analisi del Campionato
  • I 12 cilindri boxer Ferrari, Alfa e Tecno

AS 72 AA 116_117AS 72 AA 122_123AS 72 AA 130AS 72 AA 132_133AS 72 AA 134AS 72 AA 135AS 72 AA 136AS 72 AA 138_139AS 72 AA 140AS 72 AA 141AS 72 AA 142_143AS 72 AA 144_145